I år har Bøvling Idrætsefterskole valgt at lægge vægt på løbende evaluering i matematik. Vi har niveaudelt alle vores elever og skabt tre klasser, hvor eleverne får forskellige undervisning. Vi har valgt denne fremgangsmetode, da vi håber det mindsker vores undervisningsdifferentiering i de enkelte klasser. Elever og forældre har givet tilsagn om, at det er en god ide, og vi synes alle elever arbejder godt individuelt og med hinanden.

Overordnet målsætning

Vores overordnede målsætning for i år er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligdagen, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. De skal benytte undersøgelse, systematisering og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge. De skal lære at veksle mellem praksis og teori, anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision. Eleverne skal opnå en forståelse for det samfund, de er en del af, samt opnå bevidsthed om deres egne handlemuligheder og udvikle ansvarsfølelse. De skal udvikle deres egne unikke personligheder og sociale færdigheder.

Evalueringsmetoder

Vi laver hele tiden løbende evaluering med individuelle samtaler og danner os et løbende indtryk i undervisningen. Derudover har vi en skriftlig evaluering ved afsluttende test i de forskellige matematiske emner, og ved at eleverne laver gamle eksamensopgaver fra tidligere år. Der afholdes også to forældresamtaler i løbet af året, og lærerne laver løbende evalueringsmøder.

Evaluering af den enkelte elev

Den enkelte elev evalueres løbende i alle fag ved regelmæssige afleveringer, som lærerne retter og giver feedback på. Der gives standpunktskarakterer to gange om året og i januar afholdes terminsprøver. I maj/juni afholdes folkeskolens prøver i henhold til Undervisningsministeriets regler.

To gange om året er forældre og elever indkaldt til møde om elevens faglige udbytte og hvis det vurderes nødvendigt, tager vi også kontakt til forældrene i de mellemliggende perioder.

Hvad venter du på? Tilmeld dig nu! Tilmelding